แบบฟอร์มต่างๆ

 งานการเงิน

DOWNLOAD
 งานบริหาร

DOWNLOAD
 งานทรัพยากรบุคคล

DOWNLOAD
 ศูนย์คอมพิวเตอร์

DOWNLOAD
 งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา

DOWNLOAD
 งานรังสีวิทยา/เอกซเรย์คอมพิวเตอร์

DOWNLOAD

แบบคำร้องขอรับศพ 2 (10 เมย 63)

แบบคำรับรองปฏิบัติราชการ

แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานพนักงานราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ฟอร์มบันทึกข้อตกลง 1 ปี64

แบบฟอร์ม ขออนุมัติการใช้รถยนต์ราชการ โรงพยาบาลลำพูน

แบบฟอร์ม ใบส่งซ่อม/รายงานผลการซ่อม/ขอเบิกอะไหล่(ซ่อมบำรุง)

แบบฟอร์ม ใบส่งซ่อม/รายงานผลการซ่อม/ขอเบิกอะไหล่(คอมพิวเตอร์)

แบบฟอร์มการให้บริการปรึกษา (VCT) และส่งตรวจหาเชื้อเอชไอวี

แบบฟอร์มบริจาค

แบบฟอร์มขออนุมัติประชุม/ฝึกอบรม และขั้นตอนการส่งเอกสารประกอบ

แบบฟอร์มขอเปิดสิทธิ์การใช้งานระบบบริหารงานโรงพยาบาล (PMK)

บันทึกขอเบิกวัสดุโครงการ (ปรับใหม่)

บันทึกข้อความนอกแผน (ปรับใหม่-งานพัสดุ)

แบบสำรวจข้อมูลเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มปค4-5