ข่าวสารและกิจกรรม / News & Events

ข่าวประชาสัมพันธ์

# หัวข้อ วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
18 ขอเชิญส่งบทความวิชาการ วิจัย ร่วมตีพิมพ์ในวารสาร 2022-08-10 DOWNLOAD
17 ประชาสัมพันธ์การยื่นคำของบประมาณเพื่อสนับสนุนมูลฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2022-08-10 DOWNLOAD
16 ขอเชิญประชุม ICTMM 2020 วันที่ 24-28ตค.65 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค กรุงเทพฯ 2022-08-08 DOWNLOAD
15 ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร รุ่นที่ 10 2022-07-27 DOWNLOAD
13 เชิญอบรมหลักสูตรกลยุทธการตลาดดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีแบบแผน รุ่นที่ 2 2022-07-27 DOWNLOAD
12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเรื่อง กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2565 รุ่นที่ 2 2022-07-20 DOWNLOAD
11 ขอเชิญเสนอชื่อ ศิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ประจำปี 2565 2022-07-18 DOWNLOAD

ข่าวประกาศสอบราคา

สำหรับเจ้าหน้าที่


Login
Log In

email
E-mail

money
เงินเดือน

sarabun
งานสารบัญ

library
ห้องสมุด

meeting
ห้องประชุม

oraganize
คณะกรรมการบริหาร
ehitcs moph law rules ita complaint complaint complaint complaint complaint complaint complaint complaint ehitcs moph law rules ita complaint complaint complaint complaint