กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิ ตติยภูมิ

กลุ่มงานผู้ป่วยนอก OPD

ให้บริการตรวจ วินิจฉัยรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไปที่มิได้เกิดจากอุบัติเหตุหรือภาวะฉุกเฉิน ซึ่งได้แก่การตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไป การตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง การตรวจสุขภาพ และออกใบรับรองแพทย์ การให้คำปรึกษา งานสอนและฝึกอบรม งานวิจัยและพัฒนา

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

รับผิดชอบให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษาผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุหรือภยันตรายผู้ป่วยที่เจ็บป่วยอย่างกระทันหัน หรือเจ็บป่วยรุนแรง ซึ่งต้องการการรักษาพยาบาลอย่างรีบด่วน

กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม

ให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคทางสูติ-นรีเวชกรรม และวางแผนครอบครัว ทั้งในและนอกโรงพยาบาล การบริการผู้ป่วยในและนอก การบริการฝากครรภ์ ห้องคลอด ห้องผ่าตัดทางสูติ-นรีเวชกรรม ตรวจหลังคลอด วางแผนครอบครัวตรวจพิเศษ การให้คำปรึกษา งานสอนและฝึกอบรม งานวิจัยและพัฒนา

กลุ่มงานอายุรกรรม

ให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรค แก่ผู้ป่วยทางอายุรกรรม ซึ่งมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่รับไว้ในโรงพยาบาล การบริการผู้ป่วยนอก การบริการผู้ป่วยใน การบริการคลินิกเฉพาะโรค งานเครื่องมือเทคนิคพิเศษ การให้คำปรึกษา งานสอนและฝึกอบรม งานวิจัยและพัฒนา

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

รับผิดชอบให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคในเด็กทั่วไป ตั้งแต่เด็กแรกเกิดถึงอายุ 15 ปี ทั้งในและนอกโรงพยาบาล การบริการผู้ป่วยนอก การบริการผู้ป่วยใน การบริการคลินิกเฉพาะโรค การบริการทารกแรกเกิด การให้คำปรึกษา งานสอนและฝึกอบรม งานวิจัยและพัฒนา

กลุ่มงานศัลยกรรม

ให้บริการตรวจ วินิจฉัย และบำบัดรักษาแก่ผู้ป่วยทางศัลยกรรม โดยเฉพาะการผ่าตัดรักษาผู้ป่วย การบริการผู้ป่วย งานคลินิกเฉพาะโรค การงานห้องผ่าตัด การให้คำปรึกษา งานสอนและฝึกอบรม งานวิจัยและพัฒนา

กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

ให้บริการตรวจ วินิจฉัย และบำบัดรักษาผู้ป่วยเกี่ยวกับกระดูกและข้อกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และเส้นประสาท ทั้งที่เกิดจากอุบัติเหตุ และทั้งเกิดจากโรคทั่วไป

กลุ่มงานจิตเวช

บริการตรวจ วินิจฉัย และบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคทางจิตเวช ติดสารเสพติด ปัญหาสุขภาพจิต คู่สมรส หรือปัญหาครอบครัว ความบกพร่องทางบุคลิกภาพ ปัญหาการปรับตัวในวัยต่าง ๆ ทั้งในเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ ตลอดจนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและส่งเสริมสุขภาพจิตใจชุมชน เพื่อลดอัตราของผู้ป่วยทางจิตเวชหรือปัญหาสุขภาพจิตในสังคม

กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก

ให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคหู คอ จมูก รวมทั้งฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการพูดและการได้ยินเสียง โดยใช้ความสามารถ เครื่องมือพิเศษ และเทคโนโลยีทันสมัย งานบริการผู้ป่วยนอกและใน งานห้องผ่าตัด หู คอ จมูก การบริการคลินิกโสตสัมผัสและการพูด การให้คำปรึกษา งานสอนและฝึกอบรม งานวิจัยและพัฒนา

กลุ่มงานทันตกรรม

ให้บริการตรวจ การตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพ ส่งเสริมและป้องกัน ทางทันตกรรม งานบริการผู้ป่วยในและนอก การส่งเสริมป้องกันทันตกรรมในคลินิก งานให้คำปรึกษา งานสอนและฝึกอบรม งานวิจัยและพัฒนาให้บริการทันตกรรมเพื่อการวินิจฉัย หรือการบำบัดรักษา ส่งเสริมป้องกัน ฟื้นฟูสภาพช่องปากแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ถูกต้องเหมาะสมได้มาตรฐานวิชาชีพเป็นที่พึงพอใจ แก่ผู้รับบริการโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ป่วย

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

ให้บริการใด ๆ เพื่อให้ได้สิ่งตัวอย่างจากร่างกายมนุษย์ ทำการตรวจวิเคราะห์สิ่งตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยโรค พยากรณ์โรค ติดตามและบำบัดรักษา ควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรค ประเมินสภาวะสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ คุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนการตรวจพิสูจน์หลักฐาน งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการทางการแพทย์

กลุ่มงานรังสีวิทยา

ให้บริการตรวจ วินิจฉัยและรักษาโดยใช้รังสีเอกซเรย์ คลื่นเสียงอัลตราซาวด์ ตลอดจน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอันตรายและการป้องกันอันตรายจากรังสี การให้คำปรึกษาเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนวิจัยและพัฒนางานในด้านที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือเทคนิคต่าง ๆ

กลุ่มงานวิสัญญี

กลุ่มงานวิสัญญี มีขอบเขตการให้บริการ 4 ด้าน ได้แก่ 1. การเตรียมความพร้อมก่อนให้การระงับความรู้สึก 2. การให้การดูแลระหว่างให้การระงับความรู้สึก 3. การดูแลระยะหลังให้การระงับความรู้สึก 4. ตรวจรักษาผู้ป่วยในคลินิกระงับปวดและให้คำปรึกษาทางวิสัญญี ทั้งที่เป็นกรณีผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล และผู้ป่วยที่วางแผนในการผ่าตัดที่เป็นผู้ป่วยนอก

กลุ่มงานเภสัชกรรม

ให้บริการเภสัชกรรมเกี่ยวกับการคัดเลือก จัดซื้อ จัดหาเวชภัณฑ์ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างประหยัดและทั่วถึง อาจติดตามระดับยาในเลือดของผู้ป่วย ควบคุมเวชภัณฑ์ ควบคุมการให้บริการการจ่ายยาและเวชภัณฑ์ ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์

กลุ่มงานเวชกรรมพื้นฟู

ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วย ผู้พิการ เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ หรือเด็กบกพร่องทางการรับรู้ การเรียนรู้ รวมทั้ง ผู้มีอาการปวดเรื้อรัง โรคเรื้อรัง ของระบบการทำงานของร่างกาย จิตใจ สมอง ที่ไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันหลัก หรือดำรงชีพในสังคมเยี่ยงคนปกติได้

กลุ่มงานโภชนศาสตร์

ให้บริการอาหารสำหรับผู้ป่วย ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกและจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย ตามนโยบายอาหารปลอดภัย และติดตามประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วย การปฏิบัติงานร่วมกับทีมผู้ให้การรักษาผู้ป่วย เพื่อการรักษา/วิจัย

กลุ่มงานนิติเวช

ตรวจผู้ป่วยคดีและชันสูตรพลิกศพ ติดต่อประสานงานเรื่องคดีความของผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต ให้ความเห็นและคำปรึกษา ตามหลักวิชานิติเวชศาสตร์ รวมทั้งการให้คำปรึกษา งานสอนและฝึกอบรม งานวิจัยและพัฒนา

กลุ่มงานจักษุวิทยา

รับผิดชอบให้บริการตรวจ วินิจฉัย และ รักษาโรค ทางด้านโรคตา รวมทั้งปูองกัน และส่งเสริมสุขภาพทางตาของ ประชาชน และฟื้นฟูสภาพสายตาเพื่อ เพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของประชาชน การ บริการผู้ปุวยในและนอก ห้องผ่าตัดโรค ตา คลินิกสายตา เครื่องมือพิเศษ การให้ คำปรึกษา งานสอนและฝึกอบรม งานวิจัยและพัฒนา