กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหุตและฉุกเฉิน

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องคลอด

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด

กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์

กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ

กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย โสต ศอ นาสิก จักษุ

กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช