กลุ่มงานการเงิน


แบบฟอร์ม กลุ่มงานการเงิน

ฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการ

ใบสำคัญรับวิทยากร

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (7131) ใหม่

ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร(7223)ใหม่

แบบขออนุมัติจัดประชุม

ตัวอย่าง-แบบฟอร์ม P4P

แบบฟอร์มขอเบิกค่ารถส่งต่อผู้ป่วย

คืนเงินยืมทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

บันทึกข้อความรายงานสรุปประชุมอบรมสัมมนา

เบิกค่าใช้จ่ายโครงการ

เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

สัญญาการยืมเงินโครงการ

สัญญาการยืมเงินเดินทางราชการ

พาหนะเดินทางบุคคลภายนอก


ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการเงิน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ปี2562

เอกสารประกอบการขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม

คำอธิบายแบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ว.165 หลักเกฎฑ์และหลักฐานเบิกจ่าย

แจ้งมาตรการประหยัดการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ การฝึกอบรม การจัดงาน การประชุม ของ ร.พ.ลำพูน

โปรแกรมคำนวณวันเดินทาง

ค่าใช้จ่ายอบรมปี 55

เดินทางราชการ ว121 ลว22-3-54

ระเบียบเดินทาง 54

ระเบียบเดินทางราชการ 54

ระเบียบฝึกอบรม 2549

ระเบียบฝึกอบรม ฉ2 ปี 2552