AMR & RDU (กลุ่มงานเภสัชกรรม)


AMR & RDU โรงพยาบาลลำพูน

โครงการประชุมวิชาการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562

หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาผลงานเชิงลึกของเภสัชกรเฉพาะทาง(ชนพ.) (Advanced Practitioner Pharmacist; APP)

โครงการประชุมขับเคลื่อนและบูรณาการภารกิจ ด้านพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการบริหาร จัดการเวชภัณฑ์มิใช่ยาอย่างมีมาตรฐาน (Drug & DIN) เขตสุขภาพที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการแก้ปัญหาการใช้ยากลุ่มเสี่ยงที่เป็นภัยคุกคามสุขภาพในชุมชน ปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 1 วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561


RDU Hospital

แบบรายงานตัวชี้วัดเพื่อประเมินระดับการพัฒนา ไตรมาส 1 ปี 2561

โครงการ Phamacogenomic for rational drug use in thailand

คู่มือการใช้ยาสมเหตุผลในร้านยา

คู่มือการเรียนการสอนเพึ่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 2560

ประกาศ รพ.ลำพูนว่าด้วยแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม 2557

คำสั่งฯ ​แก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ ชนิดรับประทาน

ข้อมูลยาสำหรับประชาชน (Patient Information Leaflet- PIL)

หนังสือการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขา Rational Drug Use

ข้อมูล QR Code ข้อมูลยาสำหรับประชาชน(Patient Information Leaflet- PIL)

แนวทางการดำเนินงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัดและการติดตามประเมินผล Service Plan สาขาที่ 15 การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติยาที่ใช้ทางวิสัญญีวิทยาและการระงับปวด

คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติยาที่ใช้ทางทันตกรรม

คู่มือคำแนะนำการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติสารช่วยการวินิจฉัยโรคด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย

คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติยาที่ใช้ทางโรคผิวหนัง

คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติยาที่ใช้ทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติยาที่ใช้ทางจักษุวิทยา

คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติยาที่ใช้ทางออโธปิดิกส์และโรคข้อ

คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติยาที่ใช้ทางจิตเวชศาสตร์

คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติยาที่ใช้ในโรคความดันโลหิตสูง

คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติสารเภสัชรังสีที่ใช้ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข ฉลากยาและการจัดทำฉลากยาเสริม เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

แนวทางการจัดทำเอกสารกำกับยา ( Guideline for Leaflet Development )

คู่มือการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

นโยบายโรงพยาบาลลำพูน RDU

คู่มือตัวชี้วัด RDU Hospital version 2_Oct 1 2015

Template 19 ตัวชี้วัด


โครงการ AMR

antibiogram(specimen)01-12_21 NEW

antibiogram(ward)01-12_21 NEW

antibiogram(specimen)01-12_20

antibiogram(ward)01-12_20

antibiogram(specimen)2019

antibiogram(ward)2019

National Strategic Plan on Antimicrobial Resistance 2017-2021 Thailand

แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย

Antibiogram เปรียบเทียบเขต & NARST2019

antibiogram (ward) 2019

antibiogram (specimen) 2019

Antibiogram 2018.pdf / Antibiogram2018.xls

AMR_001-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ ที่ 56-2560

AMR_ 002-แผ่นพับยุทธศาสตร์การจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564

AMR_ 003-แผนยุทธศาสตร์การจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564

AMR_004-ASP for General Population (NICE)

AMR_006-Lanscape of antimicroabial resistance of situation and action in thailand

Antibiogram 2016

Antibiogram 2017

ระบาดวิทยาของการใช้ยาต้านจุลชีพและเชื้อยาต้านจุลชีพในบางชุมชนในประเทศไทย

Effects of an antimicrobial restriction system on appropriate carbapenem use in a hospital without infectious diseases consultation

spk_รายงานตัวชี้วัด AMR 5 กลุ่มโรค022017

แนวทางการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล

แนวทางปฏิบัติการสั่งใช้ยาต้านแบคทีเรียที่ควบคุม โรงพยาบาลลำพูน

คู่มือการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียด้วยยาปฏิชีวนะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล

คู่มือการควบคุมและป้องกันแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล


ข้อมูลยาสำหรับประชาชน Patient Information Leaflet -PIL

ไกลเบนคลาไมด์ ชนิดเม็ด 2.5 และ 5 มิลลิกรัม / GLY101

คอลชิซิน ชนิดเม็ด หรือ แคปซูล 0.6 มิลลิกรัม / COL101

ดอมเพอริโดน ชนิดเม็ด 10 มิลลิกรัม / DOM101

ดอมเพอริโดน ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน 5 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร / DOM301

อะทอร์วาสแททิน ชนิดเม็ด 10, 20(ATO102), 40(ATO104) และ 80 มิลลิกรัม

เดกซ์โทรเมทอร์ ชนิดเม็ด 15 มิลลิกรัม / DEX101

เดกซ์โทรเมทอร์ ชนิดเม็ดอม 15 มิลลิกรัม

เดกซ์โทรเมทอร์ ชนิดน้ำเชื่อม 5 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร / DEX301

เดกซาเมทาโซน ชนิดเม็ด 0.25, 0.5 (DEX102) และ 4 มิลลิกรัม

เบทาเมทาโซนไดโพรพิโอเนต ความแรงร้อยละ 0.05% ชนิดยาทาโลชัน

เบทาเมทาโซนไดโพรพิโอเนต ความแรงร้อยละ 0.05% ชนิดยาทาขี้ผึ้ง

เบทาเมทาโซนไดโพรพิโอเนต ความแรงร้อยละ 0.05% ชนิดยาทาครีม

เบทาเมทาโซนวาเลอเรต ความแรงร้อยละ 0.1 % ชนิดยาทาขี้ผึ้ง / BET402

เบทาเมทาโซนวาเลอเรต ความแรงร้อยละ 0.1 % ชนิดยาทาครีม / BET404

เบทาเมทาโซนวาเลอเรต ความแรงร้อยละ 0.1 % ชนิดยาน้ำสารละลายทาภายนอก

เพรดนิโซโลน ชนิดเม็ด 2.5 และ 5 มิลลิกรัม / PRE101

เพรดนิโซโลน ชนิดน้ำเชื่อม 15 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร

เฟกโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์ ชนิดเม็ด 60, 120, 180 มิลลิกรัม / FEX101

เฟอร์รัสซัลเฟต ชนิดเม็ด 200 มิลลิกรัม (มีธาตุเหล็ก 60-65 มิลลิกรัม) / FER101

เฟอร์รัสฟูมาเรต ชนิดเม็ด 200 มิลลิกรัม (มีธาตุเหล็ก 65 มิลลิกรัม)

เออร์โกทามินทาร์เทรต 1 มิลลิกรัม กับ แคฟเฟอีน 100 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด / CAR102

แคลเซียมคาร์บอเนต ชนิดเม็ด 1250 มิลลิกรัม

แคลเซียมคาร์บอเนต ชนิดเม็ดเคี้ยว 1500 มิลลิกรัม

แคลเซียมคาร์บอเนต ชนิดเม็ดฟู่ 1250 มิลลิกรัม

แอซิโทรไมซิน ชนิดเม็ดแคปซูล ขนาด 250 มิลลิกรัม 500 มิลลิกรัม และ 600 มิลลิกรัม / AZI101