กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ และสนับสนุนบริการสุขภาพ

กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์

กลุ่มงานสวัสดิการสังคม

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรและคุณภาพ

กลุ่มงานผลิตบุคลากรทางการแพทย์