กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

กลุ่มงานสุขศึกษา