แบบฟอร์มต่างๆ


แบบคำร้องขอรับศพ 2 (10 เมย 63) NEW


แบบฟอร์มกลุ่มงานรังสีวิทยา/เอกซเรย์คอมพิวเตอร์

ใบส่งตรวจถ่ายภาพทางรังสีทั่วไป NEW

ใบตรวจ Portable xray NEW

ใบส่งตรวจพิเศษทางรังสีวิทยา NEW

แบบฟอร์มการขอ Write CD NEW

เอกสารแสดงความยินยอมรับการตรวจเอกซเรย์ในผู้ป่วยตั้งครรภ์ NEW

ประเมินความเสี่ยงสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่อง-CT-Scan NEW

แบบขออนุมัติส่งตรวจพิเศษโรงพยาบาลลำพูน-CTMRI NEW

แบบฟอร์มการขออนุมัติส่ง-CT-Body-นอกเวลาราชการ NEW


แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานพนักงานราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข NEW

ฟอร์มบันทึกข้อตกลง 1 NEW

รายการครุภัณฑ์ ของหน่วยงานต่างๆ (เอกสารจากงานพัสดุประจำปี62)

แบบฟอร์มการขอ Write CD / ทำภาพทางรังสีจากนอกรพ.เข้าเก็บในระบบPACS / Print Film ปี2563

แบบฟอร์ม ขออนุมัติการใช้รถยนต์ราชการ โรงพยาบาลลำพูน UPDATE

แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการ (งานบริหาร)

แบบฟอร์มสำรวจความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี2563

แบบฟอร์มคำร้องขอเข้าพักในอาคารบ้านพักของโรงพยาบาล

แบบฟอร์ม ใบส่งซ่อม/รายงานผลการซ่อม/ขอเบิกอะไหล่

แบบฟอร์มการให้บริการปรึกษา (VCT) และส่งตรวจหาเชื้อเอชไอวี

แบบฟอร์มบริจาค

แบบฟอร์มขออนุมัติประชุม/ฝึกอบรม และขั้นตอนการส่งเอกสารประกอบ

แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือกฯ (ชี้ตัว)

แบบฟอร์มขออนุมัติหมายเลขภายในและเครื่องโทรศัพท์โรงพยาบาลลำพูน

แบบฟอร์มขอใช้บริการ งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา

แบบฟอร์มขอรับเงินเยี่ยมไข้ บุตรคนแรก อัคคีภัย

แบบฟอร์มขอรับเงินลาออก เกษียณ เสียชีวิต

แบบฟอร์มประเมินลูกจ้างชั่วคราว

แบบฟอร์มขอสนับสนุนงานบริการ หน่วยงานสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มขอเปิดสิทธิ์การใช้งานระบบบริหารงานโรงพยาบาล (PMK)

แบบฟอร์มยื่นชำระภาษี ทางอินเทอร์เน็ท

แบบฟอร์มวันลา

แบบฟอร์มส่งต่อผู้ป่วย


บันทึกข้อตกลง รอบ 2/62

บันทึกขอเบิกวัสดุโครงการ (ปรับใหม่)

บันทึกข้อความนอกแผน (ปรับใหม่-งานพัสดุ)

เอกสารใช้ภาวะฉุกเฉิน

แบบปรึกษานักสังคมสงเคราะห์

แบบประเมินฯ ลูกจ้างประจำ

แบบสำรวจข้อมูลเจ้าหน้าที่

ใบขอย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

แบบขอรับเงิน พ.ต.ส.

แบบประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตัวอย่างแบบประเมินพนักงานราชการ

แบบประเมินพนักงานราชการ

แบบฟอร์มปค4-5 NEW


ขอความร่วมมือรับลงทะเบียนการขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีทางอีเมล (e-Statement)(กบข.)

template powerpoint โรงพยาบาลลำพูน โรงพยาบาลคุณธรรม

คำรับรองการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยจราจรตามมติคณะรัฐมนตรี

ภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ 2020 (การรับรองคุณภาพ HA ครั้งที่ 5) NEW

ตราสัญลักษณ์โรงพยาบาลลำพูน(ไฟล์นามสกุล PNG)