กลุ่มงานพัสดุ


ทะเบียนครุภัณฑ์ UPDATE !!!

# กลุ่มงาน กลุ่มงาน กลุ่มงาน
1 001-อุบัติเหตุ-ฉุกเฉินและศูนย์เปล 002 - ICU 1 003 - อายุรกรรมชาย2
2 004 - อายุรกรรมชาย1 005 - อายุรกรรมหญิง 006 - ไตเทียม
3 007 - ผู้ป่วยนอก (OPD.) 008 - ทันตกรรม 009 - กุมารเวช (เด็ก)
4 010 - พิเศษสงฆ์ 2 011 - พิเศษสงฆ์ 3 013 - ศัลยกรรมกระดูกและปัสสาวะชาย (ศ.3)
5 014 - ศัลยกรรมชาย 015 - ศัลยกรรมหญิง 016 - พิเศษร่มเย็น4
6 017 - พิเศษร่มเย็น5 018 - ศัลยกรรมกระดูกหญิงและเด็ก (ศ.4) 019 - จักษุวิทยา
7 020 - ผู้ป่วยนอก (แผนกอายุรกรรม) 021 - ห้องผ่าตัด 022 - วิสัญญี
8 023 - รังสีวิทยา 024 - กายภาพบำบัด 025 - กิจกรรมบำบัด
9 026 - เวชกรรมสังคม 027 - ห้องคลอด 028 - หู คอ จมูก (โสต ศอ นาสิก)
10 029 - ศูนย์จ่ายกลาง 030 - พยาธิวิทยา 031 - สนง. กลุ่มงานเภสัชกรรม
11 032 - งานบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน 034 - การเงิน 035 - งานพัสดุ
12 037 - สิ่งแวดล้อม 038 - งานยานพาหนะ 039 - งานซ่อมบำรุง
13 041 - งานซักฟอกและตัดเย็บ 042 - โภชนาการ 043 - รักษาความปลอดภัย
14 044 - งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 045 - งานประชาสัมพันธ์ 046 - องค์กรแพทย์
15 047 - ศูนย์คอมพิวเตอร์ 048 - โสตทัศนูปกรณ์ 049 - สูติ - นรีเวชกรรม
16 050 - แฟลตบ้านพักพยาบาล 052 - คลินิกนรีเวชกรรมและเบาหวาน 053 - ห้องยา ER
17 054 - กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 055 - งานอาชีวเวชกรรม 057 - คลังเวชภัณฑ์
18 058 - ธนาคารเลือด 059 - หน่วยจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 060 - เภสัชกรรมการผลิต
19 061 - ห้องผ่าตัดเล็ก 063 - ศูนย์เครื่องมือแพทย์ 064 - ฝ่ายการพยาบาล
20 065 - เภสัชสนเทศ 066 - สนง. ผู้อำนวยการ 067 - กลุ่มงานจิตเวช
21 068 - งานกายอุปกรณ์ 069 - งานสุขาภิบาลและบำบัดน้ำเสีย 070 - สังคมสงเคราะห์
22 071 - บ้านพักผู้อำนวยการ 072 - เวชระเบียน (ห้องบัตร) 074 - เวชระเบียน (ผู้ป่วยใน)
23 075 - งานนิติเวช 076 - ห้องยาตึกผู้ป่วยนอก 077 - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
24 078 - ศูนย์ประกัน 079 - ห้องสมุด 080 - ห้องตรวจสมถรรภาพทางปอด
25 081 - ห้องประชุม อาคาร 100 ปี 082 - EKG ห้องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า 083 - ศูนย์จำหน่ายผู้ป่วย
26 084 - คลินิก ORTHOPIDIC 085 - งานบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ 086 - ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
27 087 - ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 089 - งานบัญชี 090 - ผู้ป่วยหนัก 2 ( ICU.2 )
28 092 - งานสุขศึกษา 093 - ผู้ป่วยหนัก 3 ( ICU.3 ) 097 - งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC)
29 098 - คลินิกเคมีบำบัด(One Day Chemo) 099 - คลินิกฝังเข็ม 102 - ห้องพิเศษอาคารเอนกประสงค์
30 103 - แฟลตบ้านพักรองบริหาร 104 - ห้องยาใน 107 - ห้องตรวจสลายนิ่ว
31 109 - รพ.ลำพูนไร้ความแออัด.แผนกผู้ป่วยนอก 110 - ศูนย์การแพทย์แผนไทยฯ 111 - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
32 112 - หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต (NICU) 113 - ศูนย์การดูแลแผล 114 - งานนโยบายและแผน (ยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ)
33 115 - ศูนย์ส่องกล้อง 116 - กลุ่มงานพยาบาลชุมชน 117 - Echo ห้องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
34 118 - คลินิก SMC 119 - ผู้ป่วยหนัก 4 ( ICU.4 ) 120 - คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
35 121 - คลินิกกัญชา 122 - งานศูนย์คุณภาพ (งานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน)

แบบฟอร์ม กลุ่มงานพัสดุ