ผังโครงสร้างระบบบัญชาเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส่วนปฏิบัติการโรงพยาบาลลำพูน