ศูนย์คุณภาพ Quality Center

ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายด้านคุณภาพและความปลอดภัยโรงพยาบาลลำพูน

มาตรฐานคุณภาพ สรพ./เอกสาร download สรพ.

Recommentation LPNH

เอกสารสรุปการประชุมทีมนำคุณภาพ(เอกสารควบคุม)

เอกสารอื่่นๆ

สรุปรายงานตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2559 (3 ไตรมาส (ต.ค.58-มิ.ย.59))

สรุปรายงานตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2559 (4 ไตรมาส (ต.ค.58-ก.ย.59) ) update 9-Dec-2016

สรุปรายงานตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 1-2 ) update 8-Aug-2017

ข้อมูลวินิจฉัยองค์กร(Hospital daignosis) 2559 (เอกสารควบคุมภายใน รพ.)


คำศัพท์งานพัฒนาคุณภาพ


CQI                             3P


ผู้ดูแล : นายกีรติ ปรีชานุกูล นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลลำพูน โทร 9165

 

This entry was posted in ฝ่าย / หน่วยงาน. Bookmark the permalink.