จัดการไฟล์เอกสารการประชุม

วันที่
ชื่อไฟล์
2020-09-04 12:24:30
  EB 2 (ไตรมาสที่ 4) ข้อ 3.2.3
2020-09-04 12:24:34
  EB 3 (ไตรมาสที่ 4) ข้อ 1.1 วงเงินเกิน 5000 บาท
2020-09-04 12:24:36
  EB 3 (ไตรมาสที่ 4) ข้อ 1.2 วงเงินสูงสุด
2020-09-04 12:24:38
  EB 3 (ไตรมาสที่ 4) ข้อ 1.3 วงเงินไม่เกิน 5000 บาท
2020-09-04 12:24:40
  EB 3 (ไตรมาสที่ 4) ข้อ 1.4
2020-09-04 12:24:43
  EB 3 (ไตรมาสที่ 4) ข้อ 1.5
2020-09-04 12:24:45
  EB 4 (ไตรมาสที่ 4) ข้อ 1
2020-09-04 12:24:48
  EB 4 (ไตรมาสที่ 4) แบบ สขร.1
2020-09-04 12:24:50
  EB 4 (ไตรมาสที่ 4) ข้อ 3 (3.1)
2020-09-04 12:24:53
  EB 4 (ไตรมาสที่ 4) การเผยแพร่ช่องทางอื่น
2020-09-04 12:24:55
  EB 5 ภาพถ่ายประกอบ
2020-09-04 12:24:59
  EB 6 ภาพถ่ายประกอบ
2020-09-04 12:25:03
  EB 6 ภาพถ่ายประกอบ
2020-09-04 12:25:07
  EB 6 ภาพถ่ายประกอบ
2020-09-04 12:25:16
  EB 7 ภาพถ่ายประกอบ
2020-09-04 12:25:22
  EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ
2020-09-04 12:25:26
  EB 16 (ไตรมาสที่ 4) การติดตามผลการดำเนินการ
2020-09-04 12:25:33
  EB 17 (ไตรมาสที่ 4) การติดตามผลการดำเนินการ
2020-09-04 12:25:11
  EB 19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
2020-09-04 11:49:39
  EB 21 (ไตรมาสที่ 4) การติดตามผล
2020-09-04 11:46:19
  EB 24 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ แผนที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่  คู่มือการใช้งาน
 
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ โรงพยาบาลลำพูน โทร.1346