Lamphun Hospital -- โรงพยาบาลลำพูน
ตุลาคม 21, 2016, 11:29:34 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: 1
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ตำแหน่งนักการแพทย์แผนไทย  (อ่าน 6573 ครั้ง)
lpnh
Job
Hero Member
**********
กระทู้: 885


เว็บไซต์ อีเมล์
« เมื่อ: มกราคม 04, 2010, 02:47:03 PM »

 ยิ้มกว้างๆ


ประกาศโรงพยาบาลลำพูน
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลลำพูน
---------------------------------------

      ด้วยโรงพยาบาลลำพูน  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลลำพูน  ตามรายละเอียดดังนี้.-

๑.   ตำแหน่งที่รับสมัคร   ตำแหน่งนักการแพทย์แผนไทย      จำนวน   ๑  อัตรา

๒.   อัตราค่าจ้าง             เดือนละ    ๗,๙๓๕  บาท

๓.   อัตราค่าสมัคร       ตำแหน่งละ  ๕๐  บาท

๔.   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร       
๔.๑ เพศชายหรือเพศหญิง  อายุระหว่าง  ๒๐ ? ๓๐  ปี
(เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
๔.๒ มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
หน้า ๑๔ เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก  ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑
                           ./(๓) เป็นผู้อยู่...
- ๒ -

(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)

๔.๓ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่าก่วานี้
ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  (อายุรเวช) และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ  สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  หรือสาขาการแพทย์
แผนไทย  ซึ่งได้รับใบอนญาตประกอบโรคศิลปะ 4 ประเภท ได้แก่ เวชกรรมไทย เภสชกรรมไทย  ผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย
๔.๔  มีสุขภาพแข็งแรง  และมีใจรักในอาชีพ
๔.๕  มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำพูน  หรือใกล้เคียง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
   ๔.๔ มีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
                  ./๕.  การรับสมัคร?   
- ๓ -

๕.   การรับสมัคร       
-   ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครได้ที่  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ตึกอำนวยการชั้น ๒  โรงพยาบาลลำพูน ระหว่างวันที่ ๔ ? ๒๒ มกราคม ๒๕๕๓
ในวันและเวลาราชการ

๖.   หลักฐานประกอบการสมัคร
๖.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  ๒  นิ้ว    จำนวน ๑ รูป
๖.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน                  จำนวน ๑  ฉบับ
๖.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน            จำนวน ๑  ฉบับ
๖.๔ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcipt) หรือ      จำนวน  ๑ ฉบับ
สำเนาประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงกับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก  โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ  ภายในวันปิดรับสมัคร
คือวันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๓ 
๖.๕ ใบรับรองแพทย์                   จำนวน ๑  ฉบับ
๖.๖ สำเนาใบรับรองการผ่านงาน  (ถ้ามี)            จำนวน ๑  ฉบับ
๖.๗ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ? สกุล (ถ้ามี)       จำนวน ๑  ฉบับ
๖.๘ สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร   (สด.๙)         จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๙ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)                จำนวน ๑  ฉบับ

๗.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกและสถานที่สอบ
ในวันที่   ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๓   เวลา  ๑๕.๐๐  น.
    ณ  ป้ายประกาศหน้าห้องประชาสัมพันธ์  ตึกอำนวยการ   โรงพยาบาลลำพูน  และทางเว็บไซต์   http://www.lpnh.go.th/

      ประกาศ      ณ     วันที่              ธันวาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒


* 04_01_2553.doc (60.5 KB - ดาวน์โหลด 363 ครั้ง.)
บันทึกการเข้า

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
หน้า: 1
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.8 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!