Lamphun Hospital -- โรงพยาบาลลำพูน
ตุลาคม 24, 2016, 12:51:35 AM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: 1
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: พนักงานช่วยเหลือคนไข้  (อ่าน 1835 ครั้ง)
lpnh
Job
Hero Member
**********
กระทู้: 885


เว็บไซต์ อีเมล์
« เมื่อ: เมษายน 20, 2012, 04:30:43 PM »ประกาศโรงพยาบาลลำพูน
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลลำพูน
-------------------------------------------

      ด้วยโรงพยาบาลลำพูน     มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลลำพูน  ตามรายละเอียดดังนี้.-

๑.   ตำแหน่งที่รับสมัคร      ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้     จำนวน  4  อัตรา
 
๒.  อัตราค่าจ้าง             เดือนละ    ๕,๘๕๒  บาท

๓.   อัตราค่าสมัคร       ตำแหน่งละ   ๓๐  บาท

๔.   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร       
๔.๑ เพศหญิง   อายุระหว่าง  ๑๘ – ๓๐  ปี   
๔.๒ มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. หน้า ๑๔ เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก
ราชกิจจานุเบกษา ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๑
 (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 
 หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
 (๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
 ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ

./ (๙) เป็นผู้เคย…
- ๒ -

(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้  หรือตาม
กฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้าม
ตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙)
๔.๓ มีที่พักใกล้โรงพยาบาลลำพูน สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกเวลา
ราชการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๔.๔ ผู้มีประสบการณ์  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๕.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร
-   วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๓)  หรือเทียบเท่า

๖.   การรับสมัคร       
-   ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ตึกอำนวยการ ชั้น ๒  โรงพยาบาลลำพูน  ระหว่างวันที่  ๒3  เมษายน  2555
ถึงวันที่  11  พฤษภาคม  ๒๕๕๕   ในวันและเวลาราชการ

๗.   หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก   
-  สอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และวิธีทดลองปฏิบัติงาน  ดังนี้.-
7.1 สอบสัมภาษณ์   ในวันที่  16 พฤษภาคม  2555     
๗.2 ทดสอบจิตวิทยา    ในวันที่  16 พฤษภาคม  2555     
๗.3 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์   ในวันที่  18 พฤษภาคม  2555        ๗.4 ผู้ที่สอบผ่านการสัมภาษณ์มารายงานตัวทดลองปฏิบัติงาน  ในวันที่  21 – 31 
      พฤษภาคม  ๒๕๕๕  (ระหว่างทดลองปฏิบัติงานจะจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน)

๘.   หลักฐานประกอบการสมัคร
๘.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  ๒  นิ้ว    จำนวน ๑ รูป
๘.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน                  จำนวน ๑ ฉบับ
๘.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน               จำนวน ๑ ฉบับ
๘.๔ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcipt) หรือ         จำนวน  ๑ ฉบับ
สำเนาประกาศนียบัตรว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก
โดยได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ  ภายในวันปิดรับสมัคร
คือวันที่  11 พฤษภาคม  ๒๕๕๕


                                                                                                       ./ ๗.๕ ใบรับรองแพทย์...
- ๓ -

๘.๕ ใบรับรองแพทย์                         จำนวน ๑ ฉบับ
๘.๖ สำเนาใบรับรองการผ่านงาน  (ถ้ามี)            จำนวน ๑ ฉบับ
๘.๗ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)          จำนวน ๑ ฉบับ
๘.๘ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)                

๙.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสัมภาษณ์  และสถานที่สอบ
ในวันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๕  เวลา  ๑๕.๐๐ น.
   ณ  ป้ายประกาศหน้าห้องประชาสัมพันธ์  ตึกอำนวยการ   โรงพยาบาลลำพูน  และทาง
เว็บไซต์   http://www.lpnh.go.th/

                ประกาศ  ณ  วันที่        เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๕


 ยิ้ม

* 20-4-55-1.doc (68 KB - ดาวน์โหลด 168 ครั้ง.)
บันทึกการเข้า

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
หน้า: 1
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.8 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!